Niederösterreich Cup 2010

      Spitzerberg am 03. April 2010

      Pulkau am 18. April 2010

      St. Pölten am 30. Mai 2010

      Schwarzenau am 13. Juni 2010

      Behamberg am 04. Juli 2010

      Schrems am 25. Juli 2010

      Diemschlag am 26. September 2010

      Greinsfurth am 03. Oktober 2010

- zurück -